GDPR

Personvernerklæring

Slik ivaretar vi ditt personvern og vår taushetsplikt

Vi i SpareBank 1 Finans Østlandet har taushetsplikt, og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som kunde hos oss.

Lurer du på noe om hvordan vi ivaretar personvernet, ta kontakt med oss på personvern@sb1fo.no

Under finner du kortfattet informasjon om noen av de viktigste temaene omkring personvern og behandling av personopplysninger. Vi er 95% eiet av Sparebank 1 Østlandet og behandler personopplysninger i tråd med felles retningslinjer satt der. Informasjon utover det du finner på denne siden kan du finne her: https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/personvern.html

 

Behandlingsansvarlig

Det er SpareBank 1 Finans Østlandet og/eller de selskapene i SpareBank 1 som du har et kundeforhold til, som er ansvarlige for å behandle dine personopplysninger.

Dette bruker vi personopplysninger til:

 • kundeadministrasjon, som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, kundekommunikasjon, betalinger og faktureringer

 • markedsføring av våre produkter og tjenester

 • produktutvikling og analyser

 • risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer

 • forebygging og avdekking av straffbare handlinger

 • sikkerhet

 • deling av kundeopplysninger mellom foretak i samarbeidende gruppe

 • bildeopptak ved kameraovervåking

 • lydopptak av telefonsamtaler og videomøter i noen tilfeller

 • oppfyllelse av bransjespesifikk regulering

Dine opplysninger kan også bli brukt til test og vedlikehold av våre tjenester og systemer, for at vi skal kunne sikre at de fungerer slik de skal.

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg eller som vi er pålagt ved lov, vil det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. SpareBank 1 Finans Østlandet behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • identifikasjonsinformasjon som navn, fødselsnummer og kopi av legitimasjon

 • kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse

 • finansiell informasjon som kunde- og produktavtaler, transaksjonsdata og kreditthistorikk

 • opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter

 • særlige kategorier av personopplysninger som fagforeningsmedlemskap og helseopplysninger

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Vi sikrer dine personopplysninger på mange ulike måter som kan klassifiseres i tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak.

Dine rettigheter

Innsyn: Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. I visse tilfeller er det unntak fra retten til innsyn. Dette er typisk der vi er lovpålagt taushetsplikt eller hvor vi må holde informasjonen hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Unntak er det også hvis opplysninger bare finnes i dokumenter utarbeidet for den interne saksforberedelse og unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Du har også rettigheter knyttet til følgende hovedområder:

 • Retting og sletting

 • Begrensning av personopplysninger

 • Skjerming av personopplysninger

 • Dataportabilitet

 • Behandlingsinnsigelse

 • Automatiserte behandlinger

 • Klagemulighet

Kundeservice og markedsføring

Ved hjelp av personopplysninger, interesse- og brukergruppeprofiler tilpasser vi kommunikasjon, rådgivning og tilbud for at de skal oppleves som relevante og nyttige. Opplysningene om deg blir også brukt i analyser, kundeundersøkelser og utvikling av produkter og tjenester.

Risikoklassifisering av kunder

Vi bruker enkelte personopplysninger for å vurdere risiko ved salg av produkter og tjenester. Dette gir deg som kunde trygghet for at dine verdier blir tatt godt vare på.

Forebygging av straffbare handlinger

Personopplysninger kan brukes for å forebygge, avdekke og oppklare bedrageri og andre straffbare handlinger. Opplysningene kan innhentes fra og utleveres til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være minst fem år etter registreringen. Vi er også pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner etter hvitvaskingsloven til Økokrim og Enheten for finansiell etterretning (EFE).

Informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsiden vår, samtidig som vi kan yte vårt beste for å gi deg det du trenger. Her er link til mer informasjon om dette: Link til vår egen side om dette.

 

Personvernerklæringen er oppdatert 13.07.2018 

Copyright © SB1FO Finans